Административно обслужване

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване.

В изпълнение на РМС №704 публикуваме следната информация за видове предоставени услуги и образци на заявление  в Детската градина като образователна институция:

 1. Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детската градина, извършваща задължително ПУО.

 1. Наименование на административната услуга
  Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
 • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
 • Наредба за предучилищното образование (чл. 36);
 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
  Директорът на Детска градина „Детски свят“ гр. Враца
 2. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
  За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.
  5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен
7. Такси или цени.

Не се дължат

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието - Враца

Министерство на образованието и науката

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
  Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.
 2. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

               Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 1. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

________________________________________________________________________________________________________________________

 2Издаване на Дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование в Детската градина.

---> Заявление <---

 1. Наименование на административната услуга

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на Детска градина „Детски свят“ гр. Враца
4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

Администрация на Детска градина „Детски свят“ гр. Враца;

Адрес: гр. Враца, ул. „Войнишка“ № 8;

Адрес на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

Телефони за връзка 0884314589- директор; 0884314871- домакин;

Работно време – 08.00ч.- 17.00ч. / понеделник- петък/
5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.

Документи: заявление, актуална снимка – 2 бр., документ за промяна на имената (ако е приложимо)

Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:

– Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.

– Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на  Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

– Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.

– След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.

 1. Начини на заявяване на услугата.

Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник

 Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
  Безсрочно
  10. Такси или цени.
  Не се дължат
 2. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието  - Враца – за детски градини, училища и професионалните колежи

Министерство на образованието и науката – за частните професионални колежи

Национална агенция за професионално образование и обучение – центрове за професионално обучение
12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
14. Начини на получаване на резултата от услугата.

Готовите дубликати  се получават на място в институцията / Детска градина „Детски свят“ гр. Враца  лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

__________________________________________________________________________________________________________________

3Издаване на Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група на Детската градина в подготвителна група на друга Детска градина.

Удостоверенията се актуализират от Държавата в съответната година.