Проекти

"ЧУДНА ВИТАМИНКА" - КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ - СЕЗОН 2020 / 2021

 ---

Национална кампания на ПУДООС „Чиста околна среда” с входящ № ЧОС 3543 / 21.02.2017 г., на тема „Обичай природата, бъди здрав”.

 

„Повишаване на енергийната ефективност в общинската  инфраструктура на гр.Враца”

ДГ”Детски свят”, гр.Враца:

„Изграждане на вътрешна газова инсталация и газови съоръжения за отопление на база гориво - природен газ. Обособяване на ново котелно на  природен газ. „

Проектът се финансира  в  рамките на Програма BG04 ”Енергийна ефективност и възобновяема  енергия”, Грантова схема BG04-02-03,  „Мерки за  повишаване  на  енергийната ефективност и използване  на  възобновяема  в  общински и държавни  сгради и локални отоплителни системи” ,

Мярка 1 :”Мерки за енергийна ефективност”, Министерство на енергетиката, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо простанство 2009- 2014г.